Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Strateji Planlama (Strateji Haritası) Ölçme Ve Izleme Girişim Yönetimi - Gantt Yönetici Özeti www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. BSC Genel Bakış Balanced Scorecard (BSC), iş faaliyetlerini organizasyonun vizyonu ve stratejisine göre düzenlemek, iç ve dış iletişimi geliştirmek ve organizasyonun izlenmesi için dünya çapında iş ve endüstri, hükümet ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yaygın olarak kullanıl an stratejik planlama ve yönetim sistemidir. strat ejik hedeflere karşı performans . Yöneticilere ve yöneticilere örgütsel performansın daha 'dengeli' bir görünümünü vermek için geleneksel finansal ölçütlere stratejik finansal olmayan performans ölçümleri ekleyen bir performans ölçüm çerçevesi oluşturdu. Balanced Scorecard, bir ölçüm seçim çerçevesi olarak köklerinden önemli ölçüde gelişmiştir. Günümüzde, tüm düzeylerde ve departmanlarda düşük performans gösteren metriklerin kaynaklarını ve kök nedenlerini tanımlamak için ayrıntılandırma / inceleme yeteneği sağlayan puan kartları ve gös terge panoları aracılığıyla kurul uşlar içinde kurumsal uyum ve iş performansını garanti eden ana çerçevelerden biridir . SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazıl ım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlere Balanced Scorecard metodolojisine uygunluk sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimlil iği artırır ve riskleri azaltır . SoftExpert çözümü, kurul uşların her seviyeden strateji yürütme yapmasını, birden çok perspektifte performans ölçümlerini izlemesini ve yönetmesini ve zengin bir strateji haritası, KPI, puan kartı, analiz ve rapor seti oluşturmasını sağlar. Çevrimiçi işbirli ği olanaklarıyla, organ izasyon ve yöneticiler, stratejiyi eyleme dönüştürmede sistematik ve birleşik bir yaklaşımı olan daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren operasyonların ilerlemesi hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir. Mali " Finansal olarak başarılı olmak için hissedarlarımızla nasıl çalışmalıyız?" İç İş " Hissedarlarımız ı ve müşterilerimizi tatmin etmek için hangi iş süreçlerini geliştirmemiz gerekiyor? ” Öğrenme ve Büyüme " Vizyonumuza ulaşmak için, değişim ve gelişim yeteneğimizi nasıl sürdüreceğiz? ” Vizyon ve Strateji Müşteri " Vizyonumuza ulaşmak için müşterilerimizle nasıl çalışmalıyız? " Objectives Measures Targets Initiatives Objectives Measures Targets Initiatives Objectives Measures Targets Initiatives Objectives Measures Targets Initiatives

2. Yararları Balanced Score card'ın avantajları, SoftExpert çözümünü benimseyerek en üst düzeye çıkarılabilir ve şunları içerir: • Bir performans kültürünü tanıtın. • Stratejik hizalamayı teşvik edin. • İçeriden ve dışarıdan iletişimi geliştirin. • Strateji ve organizasyonel sonuçları vurgul ayın. • Stratejik geribildirim ve öğrenme sağlayın. • Sürücü stratejisi yürütme. • Stratejiyi netleştirin ve stratejiyi operasyonel hale getirin. • Stratejik girişimleri tanımlayın ve hizalayın. • Bütçe stratejisi ile bağlantı kurun. • Periyodik stratejik performans değerlendirmeleri yapın. Çözüm Bileşen Gereksinimler SE Doküman • BSC süreci boyunca üretilen dokümanları güvenli ve merkezileştirir, böylece kullanıcılar ve denetçiler tarafından hemen hemen her yerden erişilebilir. • Diğer etkinliklerin yanı sıra ekibin verimliliğini arttırmak için yönlendirme, revizyon ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Yöneticilere dokümanları kolay ve hızlı bir şekilde kurtarma ve bulma, zamandan tasarruf etme olanağı sağlar. • Belgenin sadece en son sürümünün kullanıldığını ve eski belgelerin kulla nılmamasını garanti eder. SE Performans • BSC (Balanced Scorecard) metodolojisi ile tamamen uyumludur. • Kurumsal stratejik planın kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatik hale getirir. • Şirketin mevcut performansı önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini ve bu performansı denetçiye ve iç pay daşlarına gerçek zamanlı olarak rapor etmesini sağlar. • Kolay, sezgisel ve esnek anahtar performans göstergesini rapor edin. • Trafik ışığı göstergeleri gerçek zamanlı ilerlemeyi gösterir. • Tam bir stratejik planlama sağlar (vizyon, misyon, değerler, stratejiler, önemli başarı faktörleri). • Analiz araçlarını destekler (SWOT ve karar matrisi). • Tüm BSC unsurlarının tanımını ve ilişkisini sa ğlar (perspektifler, hedefler, göstergeler). • Strateji haritalarının oluşturulması ve sürdürülmesi için bir araç sağlar. SE Proje • Dahili ekip için verimliliği artıran otomatik girişim atamaları, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylama. • Kullanıma hazır, standart PMBOK yaklaşımına göre kanıtlanmış proje yönetim süreci. • Her projen in tarihinin her zaman mevcut olduğunu garanti eder. • Uygulanan projenin değerlendirilmesine ve paydaşlarla tam iletişime izin verir. • Proje sınıflandırma şeması sağlar. BSC hedefleriyle ilişkili veya bunlardan etkilenen projeler takip edilebilir ve yönetile bilir. • Değişiklikleri izlemek ve yönetmek için şablonlar ve kontrol listeleri. • Başlangıç inisiyatif zamanını, maliyetlerini ve çıktılarını tahmin eder. • Proje görevlerinin gerçekleştirilmesini ve doğrulanmasını sağlar. SE Risk • Risk çerçevesi, kuruluşların çözümü kendi benzersiz sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalarına olanak tanıyan çeşitli organizasyonel yapılara veya metodolojilere kolayca yapılandırılabilir. • Kurumsal riskleri yön etir. • Risk yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlemek, eylem planlarını ve sahipliğini belirlemek ve hedeflere karşı ilerlemeyi izlemek için bir çerçeve sunar. • Stratejik planlamaya kritik hedefleri etkileyen risklerin tanımlanmasını sağlar. SE Vaka • Kanıtladıktan, kaydedildikten ve yönetildikten sonra tüm performans sapmalarını sağlar. • Sapmaların analiz edilmesini ve nedenlerinin düzeltilmesini sağlar. • Ürünlerdeki veya süreçle rdeki gelecekteki problemleri önlemek için herhangi bir kusurun düzeltilmesini sağlar. • Stratejik planlama incelemesine yardımcı olmak için bir olay geçmişi saklar. SE Aksiy on Plan ı • Düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirme yolları sağlar. • Düzeltici faaliyetlerin sorumluluğunun iyi tanımlanmasını sağlar.

Görünümler

 • 837 Total Views
 • 681 Website Views
 • 156 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 8 178.211.55.61
 • 25 www.surecmerkezi.com
 • 2 surecmerkezi.com