Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Sosyal Sorumluluk Inisiyatifi Yö netimi Topluluk Katılımı Ve Gelişimi Çevresel Hedefler Ve Hedef Izleme Belgeler Ve Politikalar Yönetimi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaime r: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. ISO 26000 Genel Bakış ISO 26000, sosyal sorumlulukla ilgili kuruluşlar için bir rehberlik standardıdır. Standart, ekonomik, çevresel ve sosyal olma k üzere 3 önemli unsura dayanan sürdürülebilir iş geliştirmeye odaklanmaktadır. ISO 26000 referans standardıdır, sertifikasyonu yoktur ve diğerleri arasında endüstriler, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarına uygulanabilir. Pazardaki değişiklikler, şirketlerin çoğunun yalnızca karı maksimize etmenin de önemli olmadığını anlamasına neden oldu. Sosyal ve çevresel özellikler artık dikkat çekicidir, çünkü onlar da işi etkileyebilir. Şirketler, doğal kaynakların kirlenme si veya tükenmesi gibi olumsuz etkilerini azaltmaya ve çalışanların ve topluma yaşam kalitesinin ve refahın arttırılması gibi olumlu eylemlerin artırılmasına yönelik çabalara odaklanıyor. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excell ence Suite (SE Suite), firmaların ISO 26000'e uyum sağlamasına yardımcı olurken maliyetleri düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert çözümü, kuruluşların çalışanlarına, topluluklara ve iş ortaklarına kend i stratejileriyle etkileşimde bulunmaları için kaynak sağlayarak ISO 26000 önerilerini kolayca karşılamalarını sağlar. Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, kurum ve yöneticil er, kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) stratejisinin sürdürülmesini ve etkinliğini sağ layan sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren girişimler hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir. Yararları • Düzenleyici ve yasal uyum yönetimini standartlaştırır ve düzenler. • ISO 26000 tavsiye lerini etkili bir şekilde karşılamak için çabaları azaltın. • İşinize özelleştirilmiş ve yönlendirilmiş bir kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) stratejisi tanımlayın. • Kurumsal sosyal sorumluluğu (CSR) her türlü yasal, kültürel veya politik ortama esnek bir şeki lde uygulayın. • Sosyal sorumluluk inisiyatiflerini merkezileştirin ve tam olarak görülebilir hale getirin. • Sosyal sorumluluk politikalarının ve ilgili belgelerin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve onaylanmasını basitleştirin. • Resmi sosyal sorumluluk sahi bi bir şirket olarak güçlendirin. • Paydaşlar, tedarikçiler ve toplumla ilişkilerini geliştirin. • İş operasyonunu sosyal olarak sorumlu bir şekilde tanıtın.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Modül Gereksinimler SE Yetki • Toplumunuzdaki savunmasız grupları belirleyin ve işinizin kendilerine karşı ayrımcılık yapmamasını ya da onlardan haksız avantaj elde etmemesini sağlamak için mekanizmalar (işe alma uygulamaları vb.) Kurun. • Çalışanlarınıza, müşterilerinize, iş ortaklarınıza vb. • Beceri gelişimi sağlayın. SE Doküman • İş ilişkilerinin hak ve yükümlülükleri içerdiğini kabul ettiğinizi gösterin. • Fiyatlar, şartlar, koşullar ve maliyetler hakkında açık ve yeterli bilgi verin . SE Vaka • Şikayetleri çözme - Çalışanlarınız ve diğer paydaşlarınız tarafından gündeme getirildiklerinde, insan hakları şikayetlerinin ele alınması için adil mekanizmaların oluşturulması. • Tüketici hizmeti, destek ve anlaşmazlık çözümü sağlayın. SE Kontrol • Çevresel tedarik uygulamaları - ürün ve hizmet tedarikçilerini de çevre dostu olup olmadıklarına göre değerlendirin. SE PDM • Yaşam döngüsü yönetimini uygulama - bir üretim sürecinin tüm adımlarını ve tedarik zincirindeki ve değer zincirindeki tüm bağlantıların bir ürünün ömrünün sonuna kadar olan tüm haklarını ve nasıl bertaraf edildiğini göz önünde bulundurun; Bu adıml arı mümkün olduğunca çevre dostu hale getirmenin yollarını arayın. • Sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek. • Tüketicilere sosyal ve çevresel açıdan faydalı ürün ve hizmetler sunun. • Tüm yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca verimli çalışan ürün ve hizmetler sunmak. • Ürünleri kolayca yeniden kullanılabilmeleri, tamir edebilmeleri veya geri dönüştürülebilmeleri için tas arlayın. • Tüketicinin sağlığını ve güvenliğini korumak; Bunu sağlamak için tasarım ve test ürünleri. • Savunmasız bireylerin bilgi ihtiyaçlarına özellikle dikkat edin. SE Performans • İlkelerin uygulandığı bir şirket kültürü yaratın ve modelleyin. • Faaliyet gösterdiğiniz hükümet organlarına ve toplumlara vergi ödeme sorumluluğu dahil olmak üzere yasalara saygı göstermeyi taahhüt edin. • Finansal, doğal ve insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanırken, kuruluş içinde üst düzey pozisyonlarda tarihsel olarak az temsil edilen grupların (kadın ve ırksal ve etnik gruplar dahil) adil temsilini sağlar. • Sosyal sorumluluk konularında karar vermede çalışanların daha fazla katılımını teşvik edin. • Medeni ve siyasi haklara saygı gösterme - Bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne, barışçıl toplanma ve birlikteliğe, bilgi alma, bilgi verme ve disiplin tedbirleri almadan önce adil bir duruşmaya saygı gösterme haklarına saygı gösterin. • Toplumla ilgili mevcut girişimleri değerlendirin, iyileştirme yollarını belirleyin. • Verg i sorumluluklarını yasada belirtilen şekilde yerine getirin ve vergileri doğru şekilde belirlemek için yetkililere gerekli bi lgileri verin. SE Süreç • Yetki idaresi, her üye veya işletmenin çalışanı tarafından üstlenilen sorumluluklara göre yetkilendirir. • Takip edildiğinden emin olmak için kararları takip edin ve iş faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu veya olumsuz olması için so rumlulukları belirleyin. • Çevreye duyarlı teknolojileri ve uygulamaları kullanın. • Ticari faaliyetlerde su tasarrufu. • İş ilişkilerin de dürüstlük uygulama. • Doğal kaynakları yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olacak şekilde sürdürülebilir bir şekilde kullanın. • İş ilişkilerinde dürüstlük uygulama. SE Risk • İş faaliyetlerinizle ilgili insan hakları etkilerini öğrenin ve tanımlayın. • Risk durumlarında faaliyet gösterirseniz, kendinizi koruyun ve insan hakları etkilerini göz önünde bulundurun. • İş yerinde sağlığı ve güvenliği teşvik edin ve sürdürün. • Kirliliği önleyin veya kirletici maddelerin hava, su ve topraktaki emisyonlarını mümkün olduğ unca azaltın. • İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını sınırlamak için harekete geçmek; Zaten meydana gelen iklim değişikliği ni azaltma ve adapte etme yollarını düşünün. • İstihdam yaratmaya yönelik yatırım ve dışarıdan alınan kararların etkisi ni düşünün; Mümkün olduğunda, yerel istihdam fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için kararlar verin. • Yerel halkın yerel doğal kaynakların kullanımı için önceden bilgilendirilmiş onamını alması; Yerel halkların, özellikle yerli halkların geleneksel doğal k aynak kullanımına saygı duyması. • İşletmeniz tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye veya ort adan kaldırmaya çalışın. • Geleneksel finansal boyutlara ek olarak, bir yatırımın ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim boyutlarını dikkate alınız. SE Zaman Kontrol • Ulusal yasa ve yönetmeliklere uymak; Ücretlerde, çalışma saatlerinde, haftalık dinlenme tatillerinde, sağlık ve güvenlikte ve annelik korumasında iyi çalışma koşulları sağlamak. SE Eğitim • Kariyer eğitimi fırsatları sağlayın. • Her düzeyde eğitimi desteklemek; eğitim kalitesini iyileştirmek, yerel bilgiyi tanıtmak ve okuryazarlığı ortadan kaldırmak için eylemlerde bulunmak. SE Atık • Gürültü ve atık gibi ürün ve hizmetlerin olumsuz sağlık ve çevresel etkilerini ortadan kaldırın veya en aza indirin. • Ambalaj malzemelerini en aza indirerek atıkları azaltın ve eğer uygunsa geri dönüşüm ve bertaraf hizmetleri sunun.

Görünümler

 • 486 Total Views
 • 379 Website Views
 • 107 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 6 178.211.55.61
 • 16 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com