ISO 50001, pazarda en yaygın olarak bilinen enerji yönetim standardıdır ve amacı kuruluşların bir enerji yönetim sistemi (EnMS) koymaları ve enerjilerini daha verimli kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu standart, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirmenin yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu da kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirme çabalarına entegre etmesini kolaylaştırır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

8. Kaynak Kontrolü Kanban Yapı Varlık İzleme www.surecmerkezi.com | i nfo @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in pa rt, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to changewithout prior notice.

5. SE Analitik Karar Vermeyi Azaltarak iş Verimliliğini Artırın Genel Bakış SE Analytics, herkesin kolayca veriye bağlanmasını, görselleştirmesini ve etkileşimli ve paylaşılabilir görünümler oluşturmasını sağlayan bir yazılımdır. Şirketlerin, kararsız bir gerçek kitlesi gibi görünenleri almasına ve verilere gömülü olan trendleri v e kalıpları çıkarmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar verileri düzenleyebilir ve özetleyebilir, karşılaştırmalar yapabilir ve kuruluş için dikkate değer olabilecek anlamlı bilgiler çıkarabilir. Çözüm, kullanıcıların ilk defa, OLAP olmayan veya ODBC gibi ilişkisel veri kaynaklarına bağlanmasını sağlar. Desteklenen veritabanları, OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) kaynakları ve hatta Excel ve CSV dosyaları ve sadece birkaç tıklamayla tüm OLAP kaynak larını içeren tam etkileşimli raporlar oluşturun. SE Analytics ayrıca, istatistik, tahmin analitiği, sorgular, karşılaştırmalar, vb. Dahil olmak üzere SoftExpert Solutions özelliklerinin tam kapsamı için entegre, sağlam ve esnek bir sunum katmanı sunar. So nuçlar portal özellikleri kullanılarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir.

31. SE İş Akışı Süreç Otomasyonu ile Çalışan Verimliliğini Artırma Genel Bakış Workflow Automation, “iş akışı” olarak bilinen süreci oluşturan görevleri, kaynakları ve dahili işlemleri otomatikleştiren bir teknoloji çözümüdür. İş akışı otomasyonu yazılımı kontrol etmek için yazılım kullanır, böylece tekrarlayan görevleri ortadan kald ırır, verimlilik kazanır, hataları en aza indirir ve maliyetleri düşürür. İşinizin büyüklüğü ne olursa olsun, otomasyonun artan verimlilik ve verimlilik katacağından emin olabilirsiniz. SE İş Akışı yazılımı iş akışlarını harekete geçiren insanları, süreçle ri ve içeriği birleştirmeye, iş süreçlerini otomatikleştirmeye, izlemeye ve analiz etmeye yönelik araçlar sağlamaya yardımcı olur. Dinamik süreç yürütme sayesinde SE İş Akışı, günlük iş süreçlerini kurumsal uygulamalarla entegre ederek insan ve BT sisteml erinin paralel çalışmasını sağlar.. Esnek mimarisi sayesinde, SE İş Akışı, işin hızını arttırır, tam bir görünürlük sağlar ve şirkette ne olduğu, ne zaman gerçekleştiğini ve ne zaman gerçekleştiğini kontrol eder.

2. Ekran Görüntüleri Belgeler Ve Politikalar Yönetimi Enerji Yönetim Sistemi Eylem Planları ISO 50001 gerekliliklerini karşılamak için gereken altyapının bakımı Otomasyon ve enerji performans göstergelerinin izlenmesi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The co ntent of this material is subject to change without prior notice.

19. SE Süreç Süreç Mü kemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu, paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya e n kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modellem e ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçlar ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını sağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden faz la modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyera rşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar; BPMN, ISO 9000, ISO 14000, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITI L], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 16949, ISO / IEC 17025 ve diğerleri.

9. Kalibrasyon Bakım Gage Set Management Kullanım SE Kalibrasyon Ekipman Kalibrasyonunu Akıllı Şekilde Yönetme Genel Bakış SE Kalibrasyon, üretkenliği artırmak, kaynakları optimize etmek, tutarlılığı sağlamak, ürün ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak ve dünya çapında kabul edilebilirliklerini sağlamak için kalibrasyonları doğru şekilde yönetmek üz ere tasarlanmış bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, ölçüm cihazlarınızı, test ekipmanlarınızı, cihazlarınızı ve ölçüm standartlarınızı kalibre etmek, belgelemek, planlamak, analiz etmek ve yönetmek için mevcut en kapsamlı web tabanlı yazılımlardan biridir. Kul lanıcılar ilgili tüm bilgilere kolayca ve hızlıca erişebilir Son kalibrasyon ve kalibrasyon vade tarihini, önceki kalibrasyonların tarihini, ekipman bakım ve onarımının ayrıntılarını, çalıştırma ve kalibrasyon prosedürlerini ve çok daha fazlasını içerir. En önemlisi, SE Kalibrasyon, diğerlerinin yanı sıra ISO 9000/9001 Kalite Yönergeleri, QS 9000, ISO - ANSI 17025, ISO 22000, TS 16949, Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gere ksinimleri karşılar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir

17. SE Performans Performans Yönetimi Genel Bakış İnteraktif performans kartları, strateji haritaları, gösterge panoları ve önceden oluşturulmuş raporlar ve görüşler dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerle SE Performansı, performans ölçümlerini ve stratejik hedeflere yönelik girişimleri birbirine bağlar. En önemlisi, inisiyatiflerin, hesap verilebilirliklerin, iletişimin ve iş akışlarının takibi, SE Performansının sadece performansı ölçmekle değil, iş performansını yönetmesini sağlar. Tam bir performans yaşam döngüsü. SE Performansı, şirketlerin bir strate jiyi tanımlamasına ve hedeflere karşı performansı ölçmesine, ilerlemeyi düzenli olarak izlemesine ve sonuçları tüm kuruluş genelinde iletmesine yardımcı olabilir. SE Performans, temel performans göstergelerini (KPI) izler ve tüm iş ölçümlerini tek bir ye rde yönetir. Gözle görülebilir gösterge panelleri oluşturur ve kuruluş genelinde uyum sağlamak için KPI'ları stratejik ve operasyonel hedeflerle karşılaştırmaya yardımcı olur. Odak ister operasyonel, ister stratejik veya her ikisi de olsun, çözüm son derec e esnek ve güçlü metrik yönetimi işlevselliği sunar.. Yazılım, kuruluşların Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik Modeli gibi çeşitli metodolojileri benimseyerek her seviyeden strateji uygulamalarını sürdürebilmelerini sağlar. SE Performansı ile şirketler, kurumsal performans yönetiminin merkezine strateji o luşturabilir, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanarak, bireysel ve proje seviyelerinde olduğu kadar, organizasyonel seviyelerde birden çok perspektif ve süreç boyunca performans ölçümlerini takip edebilir ve yönetebilir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Stratejik Planlamaa G ö sterge İ zleme performans De ğ erlendirme Operasyonel İç ve D ış Analiz

24. Kaynaklar • Belgelerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi, Bakım Hizmet Siparişi (OS), kalibrasyon kaydı, portföy analizi, Giriş veya proje değişim kaydı için yeni G irişimin açılması için taleplerin sürecini otomatik hale getirir. • Son teslim tarihlerini izler ve sorumlulara teklifler gönderir. • Kontrol listelerinin kullanımıyla taleplerin üretkenliğini ve kalitesini optimize eder. • İlginin dikkat seviyesini istek üzerine ayarlar. • Taleplere dikkat eden ekipleri tanımlayın. • Dönemlere göre talep listesi. • İsteklerin raporunu oluşturun. • Sadece taleplerin veri ve durumlarına değil, aynı zamanda ilgili “nesnelerin” (Belge, Eşya, Proje, vb.) Veri ve durumlarına da danışın. Talep Yönetimi Tamamlama Kontrol Listesi Onay Talebi Veri Talebi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presente d herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to cha nge without prior notice.

15. SE Bakım Varlıklarınızın Yaşam Süresini En Üst Düzeye Çıkarın Genel Bakış SE Bakım, şirketlerin önleyici bakım, düzeltici bakım, tahmine dayalı bakım teknikleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bakım görevlerini yönetmelerine olanak veren kolay ve ekonomik bir araçtır. Çözüm, çeşitli görevleri yerine getirmek için hata analizi ve önleme gibi araçları kullanır. Yöneticilerin bakım görevleri için harcanan süreyi en aza indirmelerine, ekipman geçmişini ve trendleri izlemelerine ve çalışanlar, parçalar, sarf malzemeleri, tedarikçiler ve araçlar dahil olmak üzere bakım faaliyetleri. En önemlisi, SE Bakım, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmalarına ve aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO 9000, ISO 14000 ve ISO / TS 16949 gibi yönetmeliklerle belirlenen gereksinimleri karşılamasını sağ lar. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Bakım Yöneticileri ve Teknik Kadro Ö nleyici Bak ı m Hizmet talebi Bak ı m program Y ü r ü tme Etki Do ğ rulama

27. SE SPC Süreçlerin Kontrol Altında Tutulması Genel Bakış SE İstatistiksel Süreç Kontrolü, performansı izlemek ve kalite ve karlılıkta sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmenizi sağlayan verileri kolayca toplayıp analiz etmek için tasarlanmış bir çözümdür. SE SPC, istatistiksel işlem kontrolü için kontrol grafik lerini birincil araç olarak kullanır. Kontrol çizelgeleri, bir üretim veya iş sürecinin istatistiksel bir kontrol durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda proses kapasitesini analiz etmek ve sürekli süreç iyileştirme çabaları için ürün ölçümleriyle birlikte kullanılırlar. Çözüm, özellikle ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, eklediğinizde mimari değişikliklerin gerekli olmadığı anlamına gelir. yeni kullanıcılar, süreçler, veri kategorileri, özel raporlar ve diğer Sof tExpert modülleri veya yeni veri kaynakları ile entegrasyon. En önemlisi, SE SPC, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve ISO 9000 Kalite Kılavuzları, ISO / TS 16949, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik ile ilgili olanlar gibi artan düzenleyici uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili maliyet ve riskler i azaltmalarını sağlar. Kayıt tutma ve diğerleri. Zamanlanmış Görevlerin Dağılımı Veri Toplama Yetkilisi Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro Tanımlar Ürünler ve Süreçler Ölçüm Kontrollü Özellikler Değerlendi rme Süreçler Olmayan - uyum kayıtları Sürekli İyileşme

23. Ö nleyici Bak ı m Genel Bakış SE İsteği, hizmet taleplerinin yönetimine odaklanmış bir sistemdir. Yazılım, başlangıcından sonuna kadar siparişin tüm yaşam döngüsünü yönetmek için öngörülen kaynakları sunar. Ayrıca, kullanıcıların tüm isteklere genel bir bakı ş sunmasına izin veren onay kontrolleri, hizmet etkinliği, analiz, anketler ve raporlar sunar. La Çözüm, ekip çalışmasını sorunları kontrol eden güçlü bir mekanizma ile basitleştirir ve görevlerden sorumlu olanları e - posta yoluyla otomatik olarak bildirir. Bu, yöneticilerin ve ekiplerinin hedefleri ve öncelikleri üzerinde basit ve etkili bir kontro le sahip olmalarını, son teslim tarihlerine ve sonuçlara uyumu optimize etmelerini garanti eder.. Tüm bilgi ve belgeleri saklayan tek bir merkezi veri bankası aracılığıyla SE Request, şirketin farklı departmanlarının tüm servis taleplerine göre siparişin y aşam döngüsünü otomatik hale getirir. Bu sayede organizasyon tarafından tamamlanan günlük görevler kayıt altına alınmakta ve izlenebilmektedir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişim Koleksiyonunu Yetkilendir Bakım Yöneticileri ve Teknik Kadro Bak ı m Takvimi Y ü r ü tme Etkinlik Do ğ rulama Hizmet Talebi SE Talep Uygulamaların Tam Yaşam Döngüsünün Yönetimi

6. Özellikler Raporlama • Özel detaylara sahip grafikler, çizelgeler ve tablolar. • Çok çeşitli grafikler. • Bilgi Excel 'e aktarılabilir. • Grafikler PNG'ye ve diğer uzantılara aktarılabilir • Hücre kurallarını vurgulama. • Özelleştirilmiş hücre stilleri ve formatı. • Web ve masaüstü raporlaması (portallar). Analitik • Matkabın ve Yuvarlanın (Bilgileri yakınlaştırın ve / ve ya kökeni tekrar merkezden uzaklaştırın). • Döndür, dil ve zar (Bilgi almak için esneklik). • OLAP Uygulaması (Çevrimiçi Analitik İşleme) kavramı. • Sınırsız bilgi geçişi (satır x sütun). • Pivot alanlarını kullanıcılara göre yeniden düzenlemek için sürükl e ve bırak. • Verileriniz için otomatik hesap özeti. Varsayılan olarak SUM, MAX, MIN, COUNT, AVG'yi destekler. • Otomatik olarak satır alanları ve sütun alanları için toplam ve genel toplamı hesaplayın. • Sıralama, filtreleme, sıralama, grup gibi analitik özellikler. • Profili kaydetme ve geri yükleme. Veri Entegrasyonu • Mevcut ERP sistemlerinden veri işleme, diğer ticari işlem uygulamaları, ilişkisel veritabanları ve veri dosyaları. • Sihirbaz tabanlı işlevsellik, birden çok veri kaynağını ve birden çok d osya türünü destekler. • Kaynak veriler bir SQL birleştirmesinde birden çok tablodan seçilebilir. • Tek bir arabirim, tek bir meta veri, tek bir kod tabanı ve tek bir sunucu işlemi ile sağlanan tüm altyapı. • Her analiz için güvenlik yapılandırması. Analiz Paneli Sihirbazı Güvenlik Yapılandırması Analiz Grafikler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of a ffiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

25. Genel Bakış SE Risk, risk yönetim sürecinin ilk aşamalarından, risk değerlendirmesi ve değerlendirilmesi yoluyla risk azaltma ve izleme, olayların yönetimi ve uygun takip ve entegre raporlamanın sağlanmasını kapsar. Yazılım, tüm organizasyonel alanlara uyar, bu da ris k yönetiminin otomatik olarak şirket projelerinde, süreçlerinde ve stratejilerinde yer aldığı anlamına gelir; ürün geliştirme; çevre, sağlık ve güvenlik; yönetişim uygulamaları; BT yönetimi; ve diğerleri. SoftExpert risk yönetimi çözümü, uçtan uca risk yön etim sürecini sağlam bir tasarımda ve düzenleyici uyumluluk ve iç denetim de dahil olmak üzere diğer GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile bütünleştirerek kurumların maliyet etkin bir şekilde geniş bir risk oluşturmasını sağlar. yönetim işlevi. SE Risk, risk çerçevesinin görsel temsili, özelleştirilebilir değerlendirme metodolojileri, risk değerlendirmelerinin iş akışında etkin olarak işlenmesi ve kontrol testlerinin yanı sıra kurumsal düzeyde görünürlük ve raporlama gibi temel özellikleri içeri r. Sisteme uygulanan gereksinimlerin, kavramların ve yöntemlerin, ISO 31000 ve COSO çerçevesi gibi ana standartlar ve dünya çapındaki metodolojilerdeki tüm talepleri tamamen karşıladığını söylemek önemlidir. Zamanlanmış Etkinlik Dağılımı Veri Toplamaya Korumalı Erişim Proses Yöneticileri ve Teknik Kadro Risk Yönetimi Planlaması Risk Tanımlaması Risk Analizi Eylem Planı Risk İzleme SE Risk Karar Verme Sürecinizi İyileştirin ve Yatırımlarınızı Optimize Edin

4. Takım İş Akışı Teknolojisi Planlama Yürütme İzleme Takım İş Akışı Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Özellikler SE Eylem Planı, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruluş için toplam esneklik sunar: Yapılandırma • Özel alanlar, kontrol listeleri, takımlar, sorumluluk yolları, kimlik maskesi ve aktivite ve eylem planı kategorizasyonu. Yönetim • Eylem planı kaydı için 5W2H formu • Daha doğru yürütme tarihleri için faaliyet bağımlılığı yapılandırmasına sahip Gantt grafiği. • Eylem planı şablonları. • İlk etkili olmadığında yeni bir eylem planını veya yeni bir aktiviteyi (bağlantılı) ilişkilendirmeyi sağlar. Görünüm •Faaliyetlerin kontrol paneli: • Benim aktivitelerim. • Ekibimin faaliyetleri. • Eylem Planı izleme ve kontrolü. • İzole Faaliyetler izleme ve kontrol. • Grafikler ve grafikler: Gantt, çubuklar, yatay çubuklar, Pareto ve pizza. • SE BI arayüzüyle özel raporlar ve grafikler. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the make up of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

28. Özellikler • Bir süreç problemi olduğunda veya kontrol dışı olduğunda sinyaller. • Süreç kalitesini izler. • Süreç değişikliklerini yapacak mekanizma sağlar. • Ürün toleransı ile kıyaslandığında süreç yeterliliğini (Cp, Cpk) ve işlem performansını (Pp, Ppk) destekler. • Birden fazla SPC çizelgesi aynı anda tek bir pencerede görüntülenebilir ve gerçek zamanlı olarak güncellenebilir. • Bilinen elektronik tablo tarzı veri girişi ekranını kullanarak kolay veri girişi sağlar. • Verileri doğrudan ölçüm ve ölçüm cihazlarından alır. • Üretim kalitesi ve tutarlılığı için on - line ayarlamaları izlemek, tahmin etmek ve yapmak için gerçek zamanlı verileri kullanma olanağı sağlar. • Tüm kritik sistem bilgilerini denetimler ve düzenleyici bilgiler için tek bir kayıt dosyasında tutar. • Bir olay günlüğüne ihlal verilerini gönderir veya düzeltici eylemler, notlar ve atanabilir nedenler gibi bilgileri girmek için komut istemi operatörlerin i gönderir. Veri Koleksiyonu Koleksiyon Takibi Değer Karşılaştırmaları SPC Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftEx pert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteri stics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. ISO 50001 Özet Dünya enerji tüketimi son 40 yılda iki kattan fazla artmıştır ve 2030 yılına kadar% 30 oranında artması beklenmektedir. Dünyadaki sera gazı (GHG) emisyonlarının yaklaşık üçte ikisi enerji üretimi ve kullanımından kaynaklanmaktadır. Bunlar iklim değişikliğ inin başlıca nedenleridir. Sera gazı emisyonlarını azaltmanın en etkili yollarından biri de enerji tüketimini azaltmaktır. Dolayısıyla, iklim etkilerini azaltmak, dünya ekonomisinin büyümesini sürdürmek ve herkes için enerji güvenliğin i artırmak mümkündür. ISO 50001, pazarda en yaygın olarak bilinen enerji yönetim standardıdır ve amacı kuruluşların bir enerji yönetim sistemi (EnMS) koymaları ve enerjilerini daha verimli kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu standart, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bil inen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirmenin yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu da kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirme çabalarına entegre etmesini kolaylaştırır. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemel erin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), firmaların ISO 50001 standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olurken, maliyetleri düşürür, başarıyı en üs t düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert çözümü, kuruluşların ISO 50001 gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerini, politikalar geliştirmeleri, hedefler i ve hedefleri düzeltmeleri için kaynak sağlamaları, kararları almak içi n verileri analiz etmeleri ve anlamaları ve enerji kullanımı hakkındaki sonuçları ölçmeleri, EnMS verimliliğini artırmaları, yeniden işleme ve israfı azaltmalarını sağlar. Çevrimiçi işbi rliği olanaklarıyla, organizasyon ve yöneticiler, EnMS'nin sürdürülmes ini ve etkinliğini sağlayan sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren daha verimli enerji kullanımına yönelik girişimler hakkında i letişim kurabilir ve güncellenebilir. Faydaları • Mevcut enerji tüketen varlıklarını daha iyi kullanmalarına yardımcı olan kuruluşlar. • Şeffaflık yaratmak ve enerji kaynaklarının yönetimi konusunda iletişimi kolaylaştırmak. • Enerji yönetimi en iyi uygulamalarını teşvik etmek ve iyi enerji yönetimi davranış larını güçlendirmek. • Yeni enerji verimli teknolojilerin uygulanmasının değerlendirilmesinde ve önceliklendirilmesinde yardımcı tesisler. • Tedarik zinciri boyunca enerji verimliliğini artırmak için bir çerçeve sağlayın. • Sera gazı emisyon azaltma projeleri için enerji yönetimi iyileştirmelerini kolaylaştırmak. • Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer organizasyonel yönetim sistemlerine entegrasyona izin verin. • Enerji bilincinde dünya çapında güvenilirliği garanti edin.

29. Genel Bakış Eğitim, herhangi bir iş geliştirmenin temel taşıdır ve çalışanlar için güçlü bir eğitim süreci, iç prosedürleri geliştirmek isteyen şirketler için değerli bir araç olabilir. Bununla birlikte, bir miktar organizasyon ve erişilebilirlik olmadan, eğitim doküm anları, yöntemleri ve alıştırmaları yol kenarına düşebilir ve bu programların etkinliği zarar görebilir.. Organizasyon için eğitim gereksinimlerini yönetmek, genellikle bir düzine e - tablo, kağıt parçası ve ayrı bir dosya dolabını içeren bir yönetim kabusu olabilir. Yöneticiler, eğitim görevlerini ve çalışan sertifikasyonlarını izlemek için kağıt kayıtları veya elektronik tablolar kullandıklarında, yeniden eğitme sırasında ya da istem dışı olarak önemli adımları atlamak için daha yüksek bir potansiyel olabil ir. SE Eğitimi, bir şirketteki eğitimin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. İç ve dış eğitimden kaynaklanan maliyetlerin izlenmesi, eğitim odalarının ve görsel - işitsel materyallerin rezervasyonlarının takibi ve şirketteki mevcut kaynakların optimize edilmesi dahil olmak üzere şirkette gerekli eğitimin periyodik olarak planlanmasını garanti eder. SE Eğitimi, şirketinizdeki çalışanların sürekli iyileştirilmesini, artan üretkenlik ve sürekli yeni fikirler üretmesini sağlayarak, kurumsal bağlamda rekabet edebilirliğin ve karlılığın artmasını sağlar. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Pozisyonlar ı ve Dersleri tan ı mlar Tarifeler E ğ itimleri E ğ itim Y ü r ü tme E ğ itim Verimlili ğ i De ğ erlendirmesi Performans De ğ erlendirmesi SE Eğitim Yetenek ve Fırsat Arasındaki Uçurum Köprüsü

11. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır: hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler, performans veya performans standartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar. Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yoludur. Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklıl ığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur. Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler. Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Organizasyonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi. SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların ye tkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirmelerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir. SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda daha yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar. Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerle ndir me Planı Yürütme Değerlendir me Planı Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetki nlik Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

21. Talep Yönetimi Proje Planlama Hizmet Talebi Proje Kapan ışı Sonuç Değerlendir Genel Bakış SE Project, proje yönetiminin en iyi uygulamalarını düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile basitleştiren eksiksiz bir dizi özellik sayesinde projeleri, ürünleri, kişileri, hizmetleri ve finansmanı kolayca yönetmenizi sağlayan% 100 bir web yazılımıdır. Y azılım, proje isteklerini yönetir ve otomatikleştirir, projelerin planlanmasını, yürütülmesini, kontrolünü ve tamamlanmasını sağlar ve görevleri gerçekleştirmekten sorumlu olanlara otomatik olarak bildirim gönderir. Çözüm ayrıca, projelerin, kaynakların ve mali kaynakların tutarlı ve objektif bir değerlendirmesinin yanı sıra sonuçların projeler için belirlenen hedeflerle karşılaştırılması için performans göstergelerinin grafikleri için çeşitli grafikler ve raporlar sunmaktadır. Los SE Project tarafında n sunulan kavramlar ve kaynaklar, PMBOK, PRINCE2, Six Sigma, ISO 20000 [ITIL], COBIT, ISO 9001, IATF 16949, FDA, CMMI, BSC gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gerekliliklere uygundur. Proje İ zleme Faaliyetlerin Yürütmenin Yürütülmesi Doğrulanması SE Proje Proje Portföyünüzü Şirketinizin Stratejisiyle Hizalayın

10. Özellikler • Kalibrasyonların, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatikleştirin. • Manuel veri girişini ortadan kaldırarak seri portlar aracılığıyla otomatik ve gerçek zamanlı veri alımını destekleyin. • Destek Tip A ve Tip B ölçüm belirsizlikleri. • Sabit zaman aralıklarıyla, gerçek zamanlı kullanım, bakım ve onarım ile yönetim kontrollerini geri çağırın. • Frekansa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçin. • Kalibrasyon prosedürlerini otomatikleştirin. • Ana ekipmanı, kalibrasyon geçmişini ve ölçüm verisi kayıtlarını koruyun ve geri alın. • Tüm kalibrasyon bilgilerini güvenli ve verimli bir şekilde saklayın. • Kurum içi ekipman kalibrasyonuna ve Referans (veya Ulusal) Standartlarına izlenebilirlik. • Şifre korumalı bireysel kullanıcılar için güvenli erişim kontrolü. • Kalibrasyon dışında, kullanımda veya bakım veya onarım için dışarıda bulunan ekipmanların otomatik olarak işaretlenmesi. • Güvenli bir denetim izi ve standartların izlenebilirliğini koruyun . • Bağımsız ekipman R & R çalışmaları yapmak. Kalibrasyon Kaydı Kalibrasyon Olayı Kalibrasyon Yürütme Kalibrasyon Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

26. Özellikler • Sürekli olarak yüksek kaliteli veriler sunan, doğru düzenleyici raporlar üreten ve gerçek zamanlı risk yönetimi ve izlemeyi s ağlayan bir risk altyapısı oluşturun. • Yeniden kullanımları kolaylaştıran riskler, kontroller, azaltma faaliyetleri ve standart işletim prosedürleri depoları oluşturun. • En kritik risk ve uyumluluk süreçlerini, izlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan bir çözümle tanımlayın, yakalayın ve yönetin. • Tüm risk türleri arasında ölçüm ve risk ve gerektiğinde sık sık güncelleme tedbirleri. • Doğru veri toplanmasını sağlamak için ya pılandırılabilir etki ve olasılık ölçeklerini ve güçlü iş akışlarını kullanarak çeşitli risk boyutlarına karşı riskleri değerlendirin. • Model tipine bakılmaksızın üstün kantitatif ve niteliksel model risk yönetiminin sağlanması. • Oluşan olayların sıklığı ve etkisi ile ilgili toplanan bilgilere dayanarak otomatik risk değerlendirmesi sağlayın. • Anahtar eşikler aşıldığında, proaktif uyarılar ile, içsel ve artık risklerin ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayın. • Kritik kontrol noktalarını tanımlamak için kara r ağacı yapıları sunar. • Kontrol test döngülerini otomatikleştirin ve kontrol ortamında önemli sorunların anında bildirilmesini sağlayın. • Risk veya kontrol değerlendirme sonuçlarına göre ve tamamen yapılandırılabilir kurallar kullanarak olayları (Olaylar, S orunlar veya İş Akışları) otomatik olarak başlat. • Etki azaltma faaliyetlerinin, kontrollerinin ve politikalarının etkililiğinin yanı sıra testler, iş ölçümleri ve güçlü olay y önetimi yetenekleri ile risk ve gereksinimlerdeki değişikliklerin izlenmesi. • Risk analizi ve izleme için risk hesaplayıcılarını ve riskli ısı haritalarını etkinleştirin. • Bir yönetici gösterge panosu aracılığıyla tüm risklerle ilgili faaliyetlerin genel bir görünümünü sağlayın. • Isı haritaları, risk eğilimleri, risk özeti ile ilgili en yüksek riskler ve tüm ilgili detaylar ile yapılandırılabilir raporl ar ve portallar kullanarak rapor verin. • Mali, itibar, yasal, güvenlik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği gibi farklı risk boyutlarını kullanın.. Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

30. Özellikler Eğitim Planı • Eğitim kurslarının ne, kim, ne zaman, nerede, nasıl ve nedenini belirler. • Halihazırda bir eğitim takvimi ile planlanmış olan derslerin listesini tam amlamak için görüntülenir. • Organizasyonun eğitim maliyetini yönetir ve eğitim ile ilgili maliyetin tam bir görünümünü elde eder. • Eğitimin tamamlandığını doğrulayın ve bilgileri, sertifikaları ve katılım onayını saklayın. • Eğitim İhtiyaç Analizi matrisi ile eğitime ihtiyaç duyan çalışanları ve ne tür bir eğitim gerektiğini belirleyin.. Kurs Yönetimi • Kurumun eğitim programlarının, kurumların bölümler ve süreçler tarafından dersleri tanımlayan stratejilerini ele alıp almadığı nı belirler. • Aşırı yetenekleri ve darboğazları tespit etmek ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için kaynak tahsisini yönetir. • Yetkili öğretim elemanlarını temin etmek için eğitmen - eğitim listesini yönetir.. Etkinlik Değerlendirme • Kullanıcıların hem b ireysel hem de grup olarak hangi seviyede olduğunu değerlendirin. • Eğitimin genel başarısını değerlendirir. • Katılımcıların belirli bir eğitim programına yönelik tutumlarını analiz eder. • Eğitimi değerlendirir ve daha odaklı olması gereken eğitmenleri belirler. • Eğitime devam ederek çalışanların eğitime katılacağını doğrulayın. • Sağlanan eğitimden kuruluşa gerçek ve anlamlı bir fayda sağlar.. TNA Matrix X Çalışanı Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitim Programı Eğitim Etkinliği www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

16. Özellikler • Kılavuzları, katalogları, resimleri, sözleşmeleri, çalışma talimatlarını, montaj çizimlerini, projeleri ve mizanpajları içere n her türlü belgeye bakım faaliyetlerini bağlar. • Bakım faaliyetlerini, ekipman muayene noktaları tarafından belirlenen koşullara gö re kontrol eder. • Tüm önleyici bakımları tarih aralığı ve / veya üretim / kullanım okumalarına göre planlar. • İnsan, malzeme ve finansal kaynakların kullanılabilirliğine göre bakım faaliyetleri planlanır. • İş emirlerine göre insan, malzeme ve mali kaynak tüke timini planlar, kaydeder ve takip eder. • Ekipman duruş süresini ve bakım için harcanan süreyi kaydeder. • Stok seviyesine, tüketim tahminine ve mevcut stoğa göre malzeme edinimini tanımlar. • Ekipman iş emirleri hakkında geçmiş bilgileri muhafaza eder ve bunları ekipmana, yürütme tarihine, bakım ekibine, tespit edilen arızaya ve daha fazlasına göre gruplandırır. • Parçaların ve malzemelerin tüm giriş / çıkış olaylarını, teklifleri ve satınalma siparişlerini kaydeder. • Bakım maliyetlerini otomatik olarak hesaplar ve bunları çalışma düzeni, ekipman, teknisyen, parça, maliyet merkezi, bakım ekibi ve daha fazlasına göre sıralar. • Ekipmanlardaki arızaları analiz etmek için araçlar sağlar, yöneticilerin kusur ilişkilerini, ilg ili sebepleri ve gerekli düzeltici eylemi belirlemesi sağlanır. • Gerçekleştirilen planlanmış ana sayfalar ve grafikler - Gerçekleştirilene göre planlanmış - bakımın ana göstergelerini gösterir. Bakım Çizelgeleme Bakım Görevleri Etkinlik Programı Asistanı Göstergeler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

7. SE Varlık Varlık Yönetimi Genel Bakış Önemli makineleri, bilgisayar araçlardan masa ve sandalyelere - - SE Varlık bir kuruluş Her şirketin varlığın ayrıntıları yönetmek ile yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır mümkün olduğunca uzun için çalışır vaziyette tutarak ve belirli bir iş için doğru ekipman seçme ve onu iyi organize edilmiş bir şekilde değiştirerek mümkün olduğunca az kesintiye yol açıyor. Çözüm, varlığın hizmet çizelgelerinin, konumunun, doğrulamanın, kullanımının, bakımının ayrıntılı kayıtlarını muhafaza eder ve ayrıca kategorileri, durumu, durumu, özel nitelikleri ve diğer birçok alana göre varlıkları anında listelemenize ve düzenlemenize olanak veren güçlü arama yetenekleri sağlar. Ek olarak, SE Asset, varlıkların kullanılabilirliği ve kullanımı arasındaki dengelerin gerçek anlamda stratejik dengelenmesini sağlamak için kurumsal iş sistemleriyle bütünleşmektedir. En önemlisi, SE Varlık uluslararası standartlar ve düzenlemele re göre kurulmuş gereklilikleri zoals karşılayan ISO 9000 Kalite Yönergeleri, FDA 21CFR Bölüm11 Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları ve diğerleri. Özellikler • Varlık kayıtlarını, kullanım için uygun hale getirilmeden önce onay süreciyle gön derir ve uygunluğu artırır. • Sistem yöneticileri, her kullanıcı veya kullanıcı grubu için hangi varlık kategorilerinin görülebileceğini tanımlayabilir. • Rutin bakım gerektiren tüm varlıkları izler. • Varlık onarım yanıtını izler. • Varlık check - in ve check - out kaynakları sağlar. • Varlıkların tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilir. • Kullanıcıların kendilerine hangi araçların verildiğini belirleyen izler. • Ödev ve iade bilgilerinin tarihi ve saati de takip edilir. • Kullanıcıların şirketin envanterini, bakım ve onarım geçmişlerini, iş emirlerini, maliyetlerini vb. • Analiz etmesine olanak veren çeşitli esnek ve güçlü raporlar sunar. • Ekipman / parça değiştirme aralıklarını izler. • Ekipmanın çalışma süresini ve duruş süresini izler. • Şirketlere, kullanım kılavuzları, yapılandırma ayarları, kira sözleşmeleri, garanti sertifikaları ve varlık resimleri gibi varlıklarla ilgili tüm belgeleri k ontrol etmelerini sağlar. • Özelleştirilebilir Kanban sistem portalımızı kullanarak etkinlik yürütme işlemini gerçe kleştirin.

13. SE Döküman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ında n fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sahiptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunam azlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kuruluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şirket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimini etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin ve yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasını anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture Knowledge Source Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Business Process Management

3. SE Aksiyon Planı Görevlerin Ve Eylem Planlarının Planlanmasını, Yürütülmesini Ve Izlenmesini Optimize Edin Genel Bakış Her türden kuruluş, süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini kontrol ederek ses performansını ortaya koymak ve göstermek için giderek daha fazla endişe duymaktadır. Bu nedenle, bir şirketin tüm görevlerini ve eylem planlarını tek bir birleşik birim olarak y önetmek, genel başarıda kritik bir unsurdur, hedeflerine ulaşma stratejisini çizerler. "5W2H ", yazılı bir iş planı için en çok kullanılan araçlardan biri olmuştur ve kuruluşlara yalnızca planın oluşturduğu faaliyetleri açık bir şekilde tanımlamakla kalma makta, aynı zamanda uygulama ilkelerinden bu yana hedeflere ulaşmak için hesap vermeyi de sorumlu tutmaktadırlar. Aşağıdaki soruları cevaplayan sentetik bir form içerir: Types Questions Descriptions Konu Ne? Tam olarak ne yapman gerekiyor? Amaç Wiçin? Bu eylem neden görüşünüze ulaşmakta kritik öneme sahiptir? Neden sadece atlamıyorsun? Lokasyon Nerede? Eylem nerede gerçekleşecek? Başka hangi yerler var? Sıra Ne Zaman? Bu eylem ne zaman başlamalı (ve bitmeli)? İlgili eylemlerin ne zaman başlatılması ve tamamlanması gerekiyor? İnsan Kim? Bu eylemin sorumluluğunu üstlenen en iyi kim? Burada başka kim var? Metod Nasıl? Bu eylem nasıl aktif hale getirilecek? Maliyet Ne Kadar? Bu girişim ne kadar mal olacak? SE Eylem Planı, organizasyonların, ilk rekordan onayına kadar, takım iletişiminin sürdürülmesini ve planlamanın, yürütmenin ve görevlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinin merkezi kontrolüyle işbirliğinin geliştirilmesini sağlayarak kuruluşların tüm Eylem Planı yaşam döngüsünü etkin bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olma konusunda en iyi araçtır. . Kullanımı kolay ve esnek uygulama, görev yürütme hızını, güvenilirliğini ve verimliliğini artırır. Aşağıdakiler SE Eylem Planı'nın kullanılmasıyla eld e edilen başlıca faydalardan bazılarıdır: • Aktivitelerin ve eylem planlarının planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi konusunda daha fazla esneklik. • Alınan kararların optimize edilmiş hızı, kalitesi ve uygunluğu. • Süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin artan verimliliği ve verimliliği. • Artan iyileştirme fırsatları miktarı belirlendi. • Optimize edilmiş iş performansı. • İlgili herkes için bilgi dolaşımındaki çeviklik. • Kurulum, entegrasyon, eğitim ve bakım ile maliyetler i azaltın. • Belgelerin yazdırılması ve dolaştırılması için daha az gereksinim. • Olaylara ve diğer hayati bilgilere daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli erişim.

32. Özellikler İş Akışı Otomasyonu • Üretim ortamında iş akışlarını otomatik hale getirir ve denetler, süreç görevlerini doğru takıma, rol veya kişiye uygun zaman da atar. • İşbirlikçi ve geçici insan etkileşimini otomatikleştirerek bilgi paylaşımını geliştirir. • Hizmet Seviyesi Sözleşmelerini yerine getirmek için gerekli görev önceliklerini ve son tarihleri zorunlu kılar. • Bilgi girişi için kullanıcılara standart tabanlı bir el ektronik form arayüzü sunar. • Entegre aranabilir belge yönetimi ile içeriği yönetir ve sunar. • Görevlerin yetkilendirilmesi ve süreç çizelgelemesi dahil olmak üzere tam görev yönetimi sağlar. • Web servisleri ve standart API' ler, üçüncü taraf uygulamaları ile sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır (ör. ERP, CRM, Office). • Süreç akışlarına entegre edilmiş karmaşık karar kuralları. İş Akışı İzleme • BAM (İş Etkinliği İzleme) yeteneklerini ve herhangi bir kullanıcı veya rol için kritik olayların yapılandırılabilir uyarılarını sunar. • Düzeltici ve önleyici eylemler (CAPA), beklenmedik iş akışları, yürütücüleri veya kuralları temel alarak otomatik yükseltme b aşlatan olay tetikleyicileri oluşturur. • Sürecin herhangi bir aşamasında devam eden bir işin gerçek zamanlı izlenmesi. • İşlem yöneticilerinin istisnaları işleme dahil süreç akışlarını anında değiştirmesine izin verir. • Kullanıcıların belirli bir süre boyunca başlatılan, tamamlanmış ve devam eden iş akışlarının (iş yükü) toplam sayısını görmelerini sağlar. • Katılımcıların çalışma ödevlerini bir akış diyagramının parçası olarak görmelerini sağlar, böylece çalışan işlerin durumunu ve bağlamını hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilirler.. İş Akışı Analiz ve Optimizasyon • İş akışı yöneticilerinin, kapsamlı bir önceden yapılandırılmış raporlar kümesiyle üretkenliği ve iş yüklerini analiz etmesine izin verir. • Analytics yetenekleri, iş kolu raporlamasına olanak tanır ve işletme kullanıcılarının kurumsal iş akışı bilgilerine erişmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olur. • Yöneticilerin verileri incelemesi ve farklı açılardan “dilimleme ve zarlaştırma” yapmalarını sağlar. • Dinamik hesaplama ve gerçek ve hedef değerler arasındaki karşılaştırmayı sunar. • Hand - off'ları azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Tüm süreç örneklerinin (iş akışlarının) aynı kuralları takip etmesini ve süreç modeline uymasını sağlayarak yöneticilerin sür eçleri sürekli iyileştirmesini sağlar. Süreç Akışı Aktivite Yürütme Aktivite Yürütme Süreç İzleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExper t products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herei n may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice .

22. Kaynaklar Talep Yönetimi • Tüm uygulamaları tek bir merkezi konumda yakalayın. • Stratejik projelerin, günlük faaliyetlerin, kurumsal hizmetlerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesini isteyin, doğrulayın, istekleri verin ve talepleri karşılayın. • Projeleri ve süreçleri değiştirmek için talepleri kontrol etmek ve yönetmek.. Proje Ve Program Yönetimi • Verimliliği artırmak için görevleri ve süreçleri otomatikleştirin. • Kapsamı, zamanlamayı, kaliteyi, riskleri ve kaynakları yönetin. • Performans göstergeleri grafiksel olarak durum, faz, maliyetler, yaşam döngüsü, vb. Dahil olmak üzere proje ölçümlerine eşlik eder. • OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) aracımızla tutarlı ve objektif değerlendirmeler yapın. • Proje Performansını Katma Değer Analizi (EVA) kullanarak yönetin. • Yapılan işin son tarihini, ilerlemesini ve masraflarını saklayın. • Açık olan tüm soruları kontrol edin ve yönetin: uygunsuzluklar, iddialar, iyileştirme fırsatları ve önleyici / düzeltici eyl emler. • Tüm proje belgelerini gözden geçirerek kontrollü bir ortamda yönetin. • ERP ile entegrasyon: kaynak verileri (maliyet ve fatura ve zaman kayıtları değeri / saati dahil), projenin maliyet ve faturalama değerlerini entegre edin. • Güncellenmiş durum raporları ile proje performansını yönetin.. Kaynak Yönetimi • Kapasite, tahsis, maliyet ve kaynakların gelirini yönetin. • Kaynakların çalışmasıyla ilgili kapasite, özellik, kullanım, maliyet ve gelirleri yönetin ve kontrol edin. • Kullanılab ilirliğe, işlevlere, becerilere ve yetkinliklere dayalı etkili kaynak tahsisi kararları verin. • Kayıtların (çevrimiçi ve çevrimdışı) yakalanmasını kolaylaştırın ve yapılan işlerin, faturalandırılabilir ve faturalandırılma mış saat ve saat raporlarının izlenmesinde doğruluğu artırın. Finansal Yönetim • Projenin yaşam döngüsü boyunca tahminler, taban hat ları oluşturun ve finansı yönetin. • Proje maliyetlerini ve gelirini tahmin edin ve izleyin. • Gerçek zamanlı olarak gerçek değerleri bütçelenmiş olanlarla eşleştirin ve karşılaştırın. • Karlılığı ve nakit akışını analiz edin. • Fatura raporları ve finansal bilgi oluşturmak ve çeşitli finansal ve muhasebe sistemleri ile entegre.. Proje Yönetimi - Gantt Durum Raporu Proje Portalları Kaynakların Tayini www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of a ffiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert p roducts and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

18. Özellikler Planlama & Haritalama • Tüm metrikler için merkezi depo. • Performans yapısı düzenlemesi için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, EFQM Mükemmellik Modeli ve diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Kuruluştan kişisel puan kartlarına basamak. • Esnek strateji haritası tasarımı. Ölçme & İzleme • Ölçü toplama ve hesaplama. • Zengin bir dizi kullanılabilir fonksiyondan konsolidasyon formüllerini tanımlayın veya seçin. • Excel dosyaları aracılığıyla verileri kolayca yükleyin. • SE Performansında otomatik olarak doldurmak için verileri temel iş sist emlerinden doğrudan ayıklayın. • Ölçüm onayları ve yetkilendirmeler. • Personeli otomatik e - posta durumuyla bilgilendirin, uyarıları değiştirin ve hatırlatıcıları güncelleyin. • Doğru zamanda doğru kişiye titrek performansın erken uyarılmasını sağlayın. • Kullanıcılara, sahip oldukları ve güncellemeye uygun olan KPI'ları sunun. Reporlama & Analiz • Metinleri, e - tabloları ve web sayfalarını içeren herhangi bir stratejik öğeye eklere izin verin. • Dinamik ve etkileşimli KPI panoları ve portalları. • Her seviyede ölçüm ve hedeflerin puanlanması ve renk kodlaması. • Hemen hemen her grafiğin oluşturulmasını sağlayan esnek grafik motoru. • Kalitatif ve kantitatif analiz. • İş akışları, iletişim ve işbirliği. • KPI portalları bireyler ve bölümler ile paylaşılabilir. Ölçme Ve İzleme Gösterge Detayları Strateji Haritası Yönetici Özeti www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to changewithout prior notice.

14. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sahip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Tarama • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sınıflandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inve ntor, Microstation, SolidWorks, S olidEdge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörleri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kullanımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetmek • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eyle mler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgili çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başına, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için filigran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve iptal edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrol ü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri veya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine dayalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm b elgelerin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belg eyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve bu süreden sonra ki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

20. Özellikler Süreç keşfi • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler WfMC XPDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çal ışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VDX) içe aktarı r. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamamlayın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesin i ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • Şirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faali yetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimi değiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Proses rotaları sistem tarafından otomatik olarak dağıtılır veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal ve ya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi yapar. • Güçlü animasyon, anahtar istatistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebi lir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların “what - if” senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • Her bir sürecin ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyi ci uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal içerik yönetimi [ECM] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak iş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış diyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticilerin gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları ortadan kaldırarak ve el çarklarını azal tarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluşturma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar verebilirler. Makro Işlem Eşlemesi (VAC) İş Süreci Modelleme (BPMN) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contain ed within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

12. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kritik ve genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar ve eğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılığıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yet enek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 479 Total Views
 • 380 Website Views
 • 99 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 6 178.211.55.61
 • 17 www.surecmerkezi.com
 • 4 surecmerkezi.com